انتظار می رود اقتصاد الکترونیک در سال 2015 و سالهای آینده، مسیری صعودی و رشدی سریع داشته باشد. به عنوان یک کارآفرین، این فرصت برای رسیدن به  موفقیت و پایداریِ مهیج ، امیدوار کننده و جذاب است.

خواه در گذشته با مساله آغاز نمودن تجارت الکترونیک درگیر شده باشید و یا در آینده با اولین  سرمایه در فکر شروع آن باشید باید بدانید که اکنون زمان آن رسیده تا اولین گام را در این مسیر بردارید.

چاپایمیل

 

مزیت رقابتی مجموعه ایی از عوامل یا توانمندی هایی است که یک کمپانی یا شرکت را به عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد وهمچنین ارتباط مستقیم با ارزش های مورد نظر مشتری دارد بنابراین برای دستیابی به مزیت رقابتی، یک سازمان هم باید به موقعیت خارجی خود توجه کند و هم توانمندی های داخلی خود را مورد توجه قرار دهد.

چاپایمیل


در ایمیل مارکتینگ برای هر کدام از ایمیل های کسب و کاری حدودا یک دلار می پردازند اگرچه ایمیل در مقایسه با رسانه های اجتماعی و روند های در حال ظهور مانند تبلیغات بومی غیر جذاب است اما این روش می تواند به طور مداوم برای بازاریان، محیط جذاب تری را به وجود آورد.
دراینجا یک چک لیست خلاصه از 5 مورد از ملزومات استراتژی ایمیل را معرفی می کنیم:

چاپایمیل

انواع نگرش ها به كسب و كار

نگرش به كسب و كار ، عبارت است از آمادگيرواني براي انجام كار، كه اين آمادگي رواني مي تواند مثبت، منفي يا خنثي باشد.
• نگرش منفي نسبت به كسب و كار
وقتي به هر دليلي، فرد از انجام كارخوشش نيايد و به دنبال فرصتي بگردد تا از انجام كار شانه خالي كند و به اصطلاح از زير كار در برود، داراي نگرش منفي نسبت به كار است، كه البته اين نگرش مي تواند مبناي فلسفي داشته باشد. مثلا اين اعتقاد كه " عمر گران بهاست، چرا با كار كردن به هدر بدهيم؟" ، بيانگر نگرش منفي به كسب و كار است. در اين اعتقاد، اساس لذت بردن از زندگي، خوش بودن، دم را غنيمت شمردن، به عيش و نوش پرداختن مصرف و تظاهر به مصرف كردن بدون كار است. اين نوع ديدگاه نسبت به كسب و كار ، مي تواند مبناي فلسفي نداشته باشد تنها به اين دليل پديد آيد كه فرد، شرايط كار را نا عادلانه ارزيابي كند.
• نگرش خنثي نسبت به كار
اين نگرش ، بيانگر وضعيتي است كه فرد هيچاحساس مثبت يا منفي اي نسبت به كسب و كار ندارد و انجام كار را يك تكليف در برابر دستمزدي كه به او مي دهند، ارزيابي مي كند. در اين حالت، فرد از كار انتظار محدودي دارد و به همين دليل، مشكلات و نارسايي هاي محيط كار ، وي را زياد ناراحت نمي كند؛ چون به لحاظ رواني پذيرفته است كه كاري به اين امور نداشته باشد و به اندازه اي كه از او خواسته شده است، كار خود را انجام دهد. چون فردي، احساس تعلق خاطر به كسب و كار نمي كند و برنامه ي دراز مدتي براي آن ندارد.
• نگرش مثبت به كسب و كار
نگرشي است كه فرد با عشق و علاقه به كار مي نگرد و كسب و كار را عامل موفقيت فردي و اجتماعي مي داند و از انجام كار ، احساس رضايت و شادماني مي كند. شايد نتوان از نظر فلسفي دقيقا به اين سوال پاسخ داد كه انسان در حالت طبيعي و بر اساس فطرت و ذات خود، دوستار كار يا بيزار از آن است يا نسبت به آن بي تفاوت است؛ ولي مي توان با قطعيت بيشتري اعلام كرد كه دستاورد هاي عظيم بشريت ، مديون كار و تلاش انسان هاست.
نوع نگرش مردم يك جامعه به كسب و كار، در كميت. و كيفيت انجام كار توسعه ي جامعه نقش مؤثري دارد. يكي از عوامل مهم عدم توسعه اقتصادي كشورمان نيز ناشي از فقدان نگرش مثبت گروه هاي مختلف اجتماعي به كسب و كار است.
وجود نگرش سنتي و غير صحيح در جامعه ايران كه كار بيش از زندگي بخور و نمير را نوعي حرص و طمع در جهت ثروت اندوزي تلقي مي كند، عامل مهمي در تقويت نگرش منفي به كسب و كار است. اين نگرش كه كار و تلاش و انباشت ثروت ناشي از كار آفريني ، نبوغ و خلاقيت و تلاش را مذموم مي داند، بايد تصحيح و به نگرش مثبت تبديل گردد. از سوي ديگر ، اين نگرش سنتي نيز كه دولت را متصدي همه امور جامعه و به اصطلاح همه كاره و به تبع آن مسؤول همه امور مي داند، بايد تعديل گردد تا گرايش به فعاليت هاي اقتصادي خصوصي به وجود آمده ، از ميزان گرايش به مشاغل دولتي كاسته شود. ضرب المثل معروف " آب باريكه " گوياي اين گرايش سنتي ايرانيان به كار هاي دولتي است كه هرچند كم، اما استمرار آن موجب نوعي اطمينان از آينده است.
در مقاله بعد موانع نگرش مثبت به كسب و كار در ايرانيان را بررسي خواهيم كرد.

چاپایمیل