7870947_orig اقتصاد مقاومتی نیازمند توسعه دانش بازاریابی نوین مدیران است

اقتصاد مقاومتی نیازمند توسعه دانش بازاریابی نوین مدیران است

اقتصاد از جمله اموری است که درکنار ابعاد دیگر جوامع همچون ثبات سیاسی، نظام فرهنگی، اجتماعی و... در میزان پایداری جوامع و رشد و شکوفایی آن ها نقش به سزایی ایفا می کند. از این رو اگر ملتی بخواهد از سویی همواره به روند رو به رشد خود ادامه داده و از سوی دیگر در برابر دشمنان و ارائة برنامه ها و الگوهای آنان آسیب پذیر نباشد، باید برنامه ای اتخاذ نماید که در سایة آن، این دو امر ممکن گردد.

مقام معظم رهبری(مد) بنا به این ضرورت، برنامه ای تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» را مطرح نمودند که از حیث نظری و عملی تأمین کنندة این دو امر مهم می باشد. این نوع اقتصاد بر مبنای جهان بینی توحیدی، دارای مؤلفه هایی است که با اتکا و به کارگیری هر یک می توان ضمن تمهید و تأمین مقاومت در اقتصاد، جامعة اسلامی و بشری را به توسعه و پیشرفت مادی و معنوی رهنمون ساخت.

 

از جمله این مؤلفه ها می توان به:

  1. تقویت فرهنگ کار و تولید
  2. کاهش وابستگی به ذخایر زیرزمینی
  3. اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف
  4. حمایت از تولید ملی
  5. استفاده حداکثری از همة ظرفیت ها
  6. روح خودباوری و خوداتکایی
  7. توجه به اقتصاد دانش بنیان

اشاره کرد.

برای دستیابی به یک اقتصاد مقاومتی و تبیین مولفه های آن در جامعه راهکارهای مختلفی میتوان ارائه داد، اما تمام آنها به مقوله فروش ختم میشوند، و درنهایت بایستی با به کارگیری اصول و علم مدیریت بازاریابی، و با استفاده از آمیخته بازاریابی، به فروش دست یافت. تمامی بنگاه های اقتصادی برای آنکه  بتوانند بهترین محصولات یا خدمات خود را به جامعه هدف ارائه کنند و با رقبا  به رقابت بپردازند، بایستی فروش و سهم خود از بازار را افزایش دهند.

و مشکل اصلی اینجا خودرا نشان می دهد و آن هم عدم آگاهی اغلب مدیران سازمان ها ازمتودولوژی های روز بازاریابی و تکنیک ها و راهکارهای نوین بازاریابی در دنیا و استفاده از شیوه های بازاریابی سنتی است. از این رو علیرغم تمام تلاش های سازمان ها مبنی بر تولید با کیفیت و خدمات بسیار خوب هم، در معرفی محصول و خدمت خود عاجزند.

در دنیای پیچیده ی امروزی شگردهای قدیمی بازاریابی دیگر پاسخگوی کسب و کارها نیست و توجه و نگاه جدیدی به بازار و بازاریابی و مشتری و مدلهای تصمیم گیری آنها را می طلبد. همسو شدن با ترندهای جدید بازاریابی در دنیا و استفاده از ابزار به روز و فناوری در کنار دست و پنجه نرم کردن با آمیخته بازاریابی فعالیت هایی هستند که هر مدیری برای موفقیت وحفظ ثبات و رشد خود درجامعه بایستی به آنها بپردازد.

بنابراین پیشنهاد می شود مدیران سازمانها و کسب و کارها ببه ویژه مدیران بازاریابی برای کسب دانش روز بازاریابی برنامه ی جدی پیش رو گیرند.