sales-process-5101 چرخه حیات کسب و کار کارآفرینانه

چرخه حیات کسب و کار کارآفرینانه

صاحب نظران مختلف ، مراحل ایجاد و توسعه کسب و کار های کوچک را در قالب های متعددی تقسیم بندی کرده اند. به طور سنتی چرخه ی حیات این نوع کسب و کار ها را می توان در قالب پنج مرحله بررسی کرد :

1 – مرحله ی ایجاد کسب و کار :

مرحله ی اول شامل فعالیت های مرتبط با شکل گیری اولیه کسب و کار است. در مرحله ی آغازین ، فرآیند کارآفرینانه ایجاد شده و خلاقیت مورد نیاز است. برای انباشت و کسب منابع مالی و غیر مالی ، به خلاقیت ، ارزیابی و شبکه سازی است . در این مرحله؛ هدف کلی، ماموریت و جهت کسب و کار در قالب استراتژی کار آفرینانه مشخص می شود.

 

 

2 – مرحله ی شروع کسب و کار :

در این مرحله، فعالیت های لازم برای ایجاد برنامه ی رسمی کسب و کار، جست و جوی سرمایه، انجام فعالیت های بازاریابی و ایجاد تیم کارآفرینانه ی موثر انجام می گیرد.

3 –مرحله رشد :

این مرحله نیازمند تغییرات مهمی در استراتژی کارآفرینانه است. زیرا اگر رقبا و دیگر نیروهای بازار ، مشغول ایجاد تغییر و تحول در استراتژی های خود هستند و چالش های جدیدی پیش روی کسب و کارها قرار می گیرد . در این مرحله، رشد و انتقال از رهبری انفرادی کارآفرینانه به رهبری تیم گرای مدیریتی مطرح است .

4 - مرحله ی تثبیت کسب و کار :

این مرحله هم نتیجه ی شرایط بازار و هم تلاش های کارآفرینان است. در طول این مرحله، رقابت شرکت ها و بی تفاوتی مشتریان نسبت به کالا ها و خدمات کارآفرینان افزایش می یابد و بازار اشباع می شود. علاوه بر آن ، میزان فروش کسب و کار، حالت ثابتی به خود می گیرد و شرکت باید در مورد سه تا پنج سال آینده ی خود برنامه ریزی کند و نوآوری برای موفقیت آینده کسب و کار حیاتی است.

5 – مرحله نوآوری یا افول:

شرکت هایی که به نوآوری توجه نمی کنند، سرنوشتی جز نابودی نخواهند داشت. شرکت هایی که از نظر مالی موفقیت داشته اند، اغلب تلاش می کنند تا شرکت های نوآورانه ی دیگر را صاحب شوند و بدین طریق از رشد خود اطمینان یابند . همچنین تعدادی از شرکت ها، تولید محصولات یا خدمات جدیدی را دنبال می کنند.

همه ی مراحل چرخه ی زندگی کسب و کارهای کارآفرینانه از دیدگاه استراتژیک اهمیت دارند و هر کدام از این مراحل به استراتزی های متفاوتی نیازمندند.

 

 منبع: مبانی کار آفرینی / احمد پور و مقیمی / نشر فراندیش

 

chanel چرخه حیات کسب و کار کارآفرینانه