برندینگ اینترنتی

ib

طول دوره: 12 ساعت

  • توضیح و تفهیم ضرورت و اهمیت استفاده از برندینگ
  • آشنایی با مفاهیم پایه ای برندینگ
  • آموزش شیوه های برندینگ اینترنتی موجود
  • معرفی و آموزش اصول 14 گانه برندینگ اینترنتی به شیوه e-ACT
  • استفاده عملی اصول 14 گانه در خلق برند هر شرکت کننده